Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD

 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 1
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 2
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 3
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 4
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 5
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 6
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 7
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 8
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 9
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 10
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 11
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 12
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 13
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 14
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 15
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 16
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 17
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 18
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 19
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 20
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 21
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 22
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 23
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 24
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 25
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 26
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 27
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 28
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 29
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 30
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 31
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 32
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 33
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 34
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 35
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 36
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 37
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 38
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 39
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 40
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 41
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 42
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 43
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 44
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 45
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 46
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 47
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 48
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 49
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 50
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 51
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 52
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 53
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 54
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 55
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 56
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 57
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 58
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 59
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 60
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 61
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 62
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 63
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 64
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 65
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 66
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 67
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 68
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 69
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 70
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 71
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 72
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 73
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 74
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 75
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 76
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 77
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 78
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 79
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 80
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 81
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 82
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 1
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 2
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 3
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 4
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 5
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 6
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 7
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 8
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 9
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 10
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 11
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 12
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 13
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 14
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 15
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 16
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 17
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 18
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 19
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 20
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 21
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 22
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 23
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 24
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 25
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 26
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 27
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 28
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 29
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 30
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 31
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 32
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 33
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 34
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 35
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 36
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 37
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 38
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 39
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 40
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 41
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 42
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 43
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 44
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 45
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 46
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 47
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 48
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 49
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 50
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 51
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 52
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 53
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 54
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 55
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 56
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 57
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 58
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 59
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 60
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 61
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 62
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 63
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 64
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 65
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 66
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 67
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 68
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 69
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 70
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 71
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 72
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 73
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 74
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 75
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 76
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 77
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 78
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 79
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 80
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 81
 • Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD - Фото 82

Характеристики:

 • 2.5
  Объем двигателя
 • SUV
  Тип
 • 203 к.с.
  Мощность
 • Бензин
  Топливо
 • 2020
  Год выпуска
 • Полний
  Тип привода
Цена авто из США От 6390 USD
Ви экономите 28252 USD
Toyota RAV4 2020 Utility 4D XLE Premium AWD От 6390 USD
Ви экономите 28252 USD
Характеристики
 • Двигатель
  • Объем двигателя 2.5 L Regular Unleaded I-4
  • Мощность 203 @ 6600 RPM
  • Крутящий момент 184 @ 5000 RPM
 • Коробка передач
  • Коробка передач 8 speed Automatic w/OD (Standard)
 • Расход топлива
  • Коробка передач 8 speed Automatic w/OD
  • Расход топлива City: 27 / Hwy: 33
  • Объем двигателя 2.5 L Regular Unleaded I-4
 • Информация о весе
  • Базовая снаряженная масса 3,490 lbs
 • Характеристики экстерьера
  • Колесная база 105.9
  • Общая длина 180.9
 • Объем двигателя 2.5
 • Тип SUV
 • Мощность 203 к.с.
 • Топливо Бензин
 • Год выпуска 2020
 • Тип привода Полний
Сравнение авто
 • Избранные автомобили
  Избранные автомобили
 • Обзор
  Стоимость Расход топлива в л/100км Двигатель Коробка передач
 • Фотографии
  Впереди ¾, обращенный влево Задний ¾, обращенный вправо Профиль, обращенный влево Передний (полный)

Калькулятор выгоды

Авто без повреждений

 • Авто в Одессе (Покупка, аукционный сбор, доставка) $33528
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз) $2250
 • Растаможка $11884
 • Услуги W8 Shipping $500
 • Ремонт - - -
 • Стоимость $48162
 • Стоимость аналога в Украине - - -
 • Выгода - - -

Авто с повреждениями

 • Авто в Одессе (Покупка, аукционный сбор, доставка) $1848
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз) $2250
 • Растаможка $250
 • Услуги W8 Shipping $500
 • Ремонт $1542
 • Стоимость $6390
 • Стоимость аналога в Украине - - -
 • Выгода - - -
Авто без повреждений Авто с повреждениями
 • Цена на аукционе
  $32178 $498
 • Доставка в Одессу
  $1350 $1350
 • Таможенные расходы (Экспедитор, брокер, автовоз)
  $2250 $2250
 • Растаможка
  $11884 $250
 • Ремонт
  - - - $1542
 • Услуги W8 Shipping
  $500 $500
 • Стоимость
  $48162 $6390
 • Стоимость аналога в Украине
  - - - - - -

Хотите получать горячие предложения о выгодных лотах?

Подписывайтесь на наш официальный телеграм или вайбер